Structuurontwerp

190528 BSD buitengewoon - scene 5.jpg
190528 BSD buitengewoon - scene 5.jpg

190528 BSD buitengewoon - B02 - scene 16
190528 BSD buitengewoon - B02 - scene 16

190514 BSD schets 1 200 bg.jpg
190514 BSD schets 1 200 bg.jpg

190528 BSD buitengewoon - scene 5.jpg
190528 BSD buitengewoon - scene 5.jpg

Structuurontwerp 25 juni 2019

Wie zijn wij?

Wij zijn gestart als kleine initiatiefgroep van 50+ers met als gemeenschappelijke wens dat we ieder een zelfstandige levensloopbestendige en duurzame woning willen in een omgeving waar Goed Nabuurschap vanzelfsprekend is. Wij hechten allen aan privacy, maar we willen elkaar ook ontmoeten, elkaar stimuleren om actief te blijven, lief en leed delen en elkaar helpen waar nodig.

Drie deelnemers van het eerste uur hebben zich vanaf de start laten ondersteunen door de stichting KilimanjaroWonen. Deze organisatie ondersteunt initiatieven van burgers die met gelijkgestemden levensloopbestendige woningen willen realiseren met gemeenschappelijke voorzieningen. Mensen die meer voor elkaar willen zijn dan goede buren en die elkaar waar nodig helpen. Ze activeren elkaar en hebben het samen ook gezellig.

Inmiddels zijn wij bezig om de ontwikkelvereniging op te richten. We hebben statuten en we hebben een notaris geselecteerd voor oprichting. Graag willen we iets meer zekerheid voordat we de vereniging oprichten en het ontwikkeltraject starten. 8 huishoudens hebben aangegeven lid te willen worden van de ontwikkelvereniging. 

Wij opteren nadrukkelijk voor een project met 14 appartementen om voldoende draagvlak te hebben voor de financiering van de gemeenschappelijke voorzieningen en het duurzaamheidsniveau maar ook draagkracht om elkaar als goede buren te helpen. Als de groep te klein wordt dan kan burenhulp zwaar worden.

We noemen onszelf geen senioren omdat we ons 100% actief verbonden voelen met de samenleving en dat willen we blijven doen tot op hoge leeftijd. We zien overal in den lande dat er veel belangstelling is voor deze manier van samen oud worden en we zien dan ook geen enkel probleem in de werving van 6 extra huishoudens die onze woonvisie onderschrijven.

Brainport Smart District biedt ons de kans om onze woondroom te realiseren op een prachtige plek met uitzicht op het ‘Central Park’, dichtbij station Brandevoort in een wijk waar gewoond maar ook gewerkt wordt. Een kans om met andere mensen te bouwen aan een nieuwe buurt waar we elkaar kennen voordat er zelfs nog maar een schop in de grond gaat.

We zijn bereid risico te dragen als pioniers, omdat we geloven in de meerwaarde van deze innovatieve nieuwe wijk.


Woonvisie

Wij willen een eigentijds woongebouw voor ‘gevorderden’. We zijn allemaal mensen met woonervaring die we willen gebruiken om onze ‘laatste’ woning naar eigen wensen en binnen onze financiële mogelijkheden te ontwikkelen. Omdat onze woonwensen en budgetten verschillend zijn zal er een variatie in woninggrootte zijn. De woningen variëren van 80 tot 130m² en ze hebben allen een privé buitenruimte. Ook het afwerkingsniveau in de woningen zal per woning verschillend zijn omdat mensen zelf kiezen hoe sober of luxe zij dat willen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de appartementen levensloopbestendig zijn, veel daglicht krijgen, energieneutraal zijn en een goed binnenmilieu hebben.

We delen ook een aantal woonwensen. In het project komen meerdere ruimten voor gemeenschappelijk gebruik: een fietsenberging, klushok, logeerruimte en wasruimte. Belangrijkste is echter de ontmoetingsruimte voor gezamenlijk gebruik: samen eten, vergaderen, voetbal kijken, koffie drinken of een (privé) feestje organiseren. De binnentuin is ook toegankelijk voor buurtbewoners en wij zullen die (laten) onderhouden.

Wij zijn ervan overtuigd dat samen ontwikkelen en bouwen (CPO) optimale zeggenschap geeft over ons gebouw met gemeenschappelijke voorzieningen.


Deelwonen:

delen van voorzieningen

delen van gereedschap en krant

delen van kennis

delen van talenten

delen van geld - samen heb je meer

delen van lief en leed


Participatie, sociaal en veilig woonmilieu

Wij zijn van mening dat de buurt belangrijk is als we oud willen worden in een prettige en veilige omgeving. Het bijzondere aan het project BSD is dat deze verbinding nu al ontstaat. Het is fijn om jongere huishoudens als buren te hebben en elkaar tegen te komen op de looppaden door onze tuin en door ons complex.

Onze ontmoetingsruimte kan gebruikt worden voor kleinschalige buurtactiviteiten. We hopen dat we met onze directe buren zorg kunnen dragen voor het groen rondom onze huizen. Samen maken we een woonomgeving waar wij ons veilig voelen omdat we weten dat er in geval van nood mensen om ons heen zijn waar we een beroep op kunnen doen. Buren die een oogje in het zeil houden als wij niet thuis zijn of als we mogelijk hulp nodig hebben. Wij denken dat dit veel veiliger is dan omheiningen, alarminstallaties of rolluiken. We willen de onderdoorgang onder ons complex dan ook niet afsluiten. Mocht er in de toekomst toch sprake zijn van hangjeugd of andere overlast dan zullen wij dit vast op kunnen lossen samen met onze buren.

Wij zouden het heel erg leuk vinden als er in de buurt een stadsboerderij, stadsboeren of een Herenboer komt waar we onze groenten kunnen kopen en mogelijk vrijwilligerswerk kunnen doen. Wij willen hieraan graag onze bijdrage leveren.


Participatie met andere buurtbewoners

Wij zijn blij met het voorstel dat er ligt om te komen tot een rechtsvorm waarin buurtbewoners zich verenigen om een aantal gezamenlijke intenties op het gebied van duurzaamheid en participatie goed en deels ook niet vrijblijvend te regelen. Wij denken dat we hiermee voorkomen dat ons gezamenlijk streven als pioniers om een bijzondere buurt te realiseren uiteindelijk strandt in goede voornemens en op den duur verwatert.

We zien dat na een aantal bijeenkomsten van aftasten en zoeken een kerngroep is overgebleven van mensen die elkaar kennen en die zich ervoor inzetten om tot een prettige en duurzame buurt te komen.


Gezond wonen

Onderzoek wijst uit dat mensen ouder worden en langer gezond blijven als zij wonen in een omgeving waar zij elkaar kennen en gekend zijn. De Blue zones en het Italiaanse dorpje Pioppi worden vaak genoemd als voorbeelden. Onderzoek wijst ook uit dat welbevinden leidt tot uitstel en afname van zorgbehoefte.

Wij horen van vergelijkbare woonprojecten dat mensen elkaar stimuleren. Wieden en samen werken in de moestuin is leuk als je met een groepje gaat tuinieren. Even een appje sturen ‘wie heeft er zin om te wandelen?’ en weten dat er dan altijd wel een maatje te vinden is. Samen naar de film, samen voetbal kijken in de ontmoetingsruimte of samen eten en daardoor ook de moeite doen om goed en gezond te koken.

Onlangs heeft de Rijksoverheid een stimuleringsregeling voor kleinschalige woon- en zorginitiatieven uitgebracht. De Rijksoverheid wil hiermee het ontstaan van dit soort initiatieven stimuleren omdat zij ervan overtuigd is dat dit bijdraagt aan Langer Zelfstandig kunnen wonen op een prettige manier.

Wonen aan een park met weinig autoverkeer zal bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en gezond wonen. Ons gebouw wordt voorzien van een groen sedumdak, dat onder andere zorgt voor luchtzuivering en het aantrekken van insecten die op hun beurt bijdragen aan de instandhouding van plantsoorten.

Wij willen ons inzetten voor enkele beweegtoestellen in het park om actief bewegen en actief wandelen te stimuleren.

E-health draagt bij aan bevordering van de gezondheid maar ook aan het betaalbaar houden van zorg. Wij hebben in dit kader contact gelegd met Nell. Zij ontwikkelen en doen onderzoek naar e-health en zoeken ouderen die hierin mee willen denken en willen reflecteren.

Duurzaamheid - Algemeen

Wij realiseren ons dat duurzaamheid veel breder is dan wonen. Het gaat op de eerste plaats om ons eigen gedrag, zoals minder vlees eten, minder vliegen, zoveel mogelijk goederen hergebruiken en zo min mogelijk nieuwe kopen. Wij zijn ons daarvan bewust en wij willen elkaar inspireren, maar we respecteren ieders vrijheid om zelf te kiezen en we nemen elkaar niet de maat op het gebied van duurzaam leven.

We streven ernaar om niet alleen elkaar maar ook buurtbewoners te enthousiasmeren om duurzaam te leven. Wij denken dat dit kan door kleine acties zoals het delen van lekkere en gemakkelijke vegetarische recepten of samen uitzoeken welke vloerbedekking en andere materialen duurzaam zijn. Deze kennis zou gedeeld kunnen worden op een buurtwebsite.

Duurzaamheid - Elektriciteit

Anticiperend op toekomstige ontwikkelingen willen wij onderzoeken of wij onze woningen geschikt voor gelijkstroom kunnen maken. Op veel fronten levert dat voordelen op, en met name bij het omzetten van energie geleverd door onze PV panelen.

Wij zijn hiertoe geinspireerd door de bijeenkomsten met andere pioniers en we verwachten dat we hierin samen op kunnen trekken.

Duurzaamheid - Passief bouwen

Wij zijn op bezoek geweest bij het Passiefhuis in Deurne en wij zijn geïnspireerd geraakt om te komen tot een Passief appartementengebouw. Het optimum is een gebouw te realiseren dat geheel voorziet in de eigen warmteopwekking, met name vanwege de uitstekende isolatie van de buitenschil. In de koudste periode moet wellicht worden bijverwarmd, maar dat kan dan elektrisch gebeuren, met behulp van bij voorkeur de energie van PV panelen. Warm water kan worden opgewekt door het plaatsen van zonneboilers op het dak.

Omdat er in Nederland al wel ervaring is met het bouwen van Passieve woningen maar nog weinig met het bouwen van een Passief appartementengebouw hopen we hierbij gebruik te kunnen maken van de expertise die rondom het BSD project beschikbaar is (bv de TUE). Uiteraard speelt het beschikbaar budget een rol; daarom willen we de optie om Passief te bouwen in een zo vroeg mogelijk stadium onderzoeken.


Duurzaamheid - circulair bouwen

Een ander aandachtspunt is circulair bouwen. Waar mogelijk willen we zonder afbreuk te doen aan het streven om Passief te bouwen gebruikte of gerecyclede materialen toepassen. We hebben in dit kader al contact met Sloopbedrijf Van Liempt dat samenwerkt met Woonbedrijf. We hopen zo gebruik te kunnen maken van de expertise die nu wordt opgedaan met circulair bouwen.

Verder willen we om transportkosten te minimaliseren zoveel als mogelijk gebruik maken van diensten en bedrijven uit de directe omgeving.


Duurzaamheid - Water

Wij willen gebruik van drinkwater beperken tot 50% van het nu gangbaar gemiddelde van 120 liter per dag per bewoner. We realiseren dit door bewust om te gaan met water maar ook door de inzet van technische middelen.

  • Opvang van hemelwater om te gebruiken voor toiletspoeling en besproeien van de tuin.

  • We gebruiken waterbesparende toiletten en onderzoeken de mogelijkheid van gezamenlijke waterbesparende en energiezuinige wasmachines. 

  • We onderzoeken of het financieel haalbaar is om douche- en afwaswater te filteren voor hergebruik.

Ons gebouw wordt voorzien van een groen sedumdak, dat zorgt voor waterberging, luchtzuivering en verkoeling van het binnenklimaat.

De expertise in onze groep op het gebied van water zetten we graag in bij het denken over waterberging op het niveau van de hele wijk. Samen met andere wijkbewoners willen we komen tot een helofytenvijver. Op buurtniveau willen we onderzoeken of water dat niet opgevangen kan worden op het dak opgevangen kan worden in een vijver of wadi. Bij heftige regenval kan het water naar een infiltratievoorziening geleid worden.


Duurzaamheid – Mobiliteit

Wij hoeven niet te parkeren dichtbij onze woning. Wij zijn dan ook blij met het stedenbouwkundig plan zoals dat er nu ligt, waarbij de parkeerplaatsen (voorlopig) naast het perceel gelegen zijn. Het is fijn dat de woningen bereikbaar zijn voor hulpdiensten en voor bijvoorbeeld een verhuizing.

Wij zetten in op minder autogebruik en we streven ernaar om in de toekomst samen één of meer elektrische (of waterstof) auto’s te delen. Dit hoeft zich niet tot ons project te beperken maar we zouden dit graag met andere pioniers willen doen.

Wellicht is er straks een proef in Brainport Smart District met zelfrijdende auto’s die zorgen voor een snelle verbinding met station, winkels en centrum Helmond. Maar met de (elektrische) fiets zijn zowel Eindhoven als Helmond heel goed bereikbaar.

In het plan BSD wordt veel aandacht besteed aan een goed functionerende, eigentijdse infrastructuur, waarbij aandacht is voor alle verkeerssoorten. De snelle fietsverbinding met Eindhoven is positief.

Data

Wij willen zuinig zijn met energie en drinkwater. Daarbij zijn niet alleen technische ingrepen van belang maar het gaat ook om gedrag en bewust gebruik. Om elkaar te stimuleren willen we ons gebruik van elektriciteit en water monitoren. Een gezamenlijke app voor alle inwoners van Brainport Smart District kan daarbij helpen. We hopen zo ook andere bewoners dan alleen de pioniers te stimuleren om bewust om te gaan met water en elektriciteit.

Wij zouden graag willen dat onderzocht wordt of elektriciteit gedeeld kan worden via een smart grid. Wij willen zelf elektriciteit opslaan op accu’s en waar mogelijk binnen het complex delen. We denken dat hier mogelijkheden liggen op grotere schaal.

Uiteraard mag delen van data nooit ten koste gaan van bewaken van privacygegevens. Samen met andere buurtbewoners willen we digitale hulpmiddelen (social media) gebruiken om makkelijk afspraken te maken en samen iets te regelen. We denken aan een buurtplatform waar nieuwtjes en vragen opgezet kunnen worden. Zo kunnen we gebruik maken van elkaars kennis en talenten. Mensen die iets willen (uit)lenen weten elkaar vinden en je kunt praktische informatie met elkaar delen.


Architectuur

Ons levensloopbestendige woongebouw heeft een V-vormige hoofdopzet, in twee bouwlagen met plat dak. Het richt zich naar de groene zone die weer in verbinding staat met het centrale park. Zo ontstaat er een pleinruimte, die ook open staat voor gebruik door andere buurtbewoners. Over de inrichting gaan we ons nog buigen, maar zeker is dat deze buitenruimte uit moet nodigen tot ontspanning en beweging.

De binnenzijde is openbaar en levendig van karakter, de buitenzijde is privé en rustig; hier bevinden zich de tuinen en terrassen van de appartementen, op het zuiden gericht. Door de gekartelde gevelopbouw die is ontstaan tijdens de ontwerpsessies met UN studio hebben alle appartementen zicht op het park én ze zijn gericht op de zonzijde met hun buitenruimten. Het geeft meteen de kleinschaligheid die we nastreven, en de woningen zijn als afzonderlijke eenheid herkenbaar. Bewoners kunnen de gevel een eigen karakter geven door individuele raamopeningen, binnen een samenhangend totaalbeeld. De galerij aan binnenzijde is overdekt, en samen met de kolommen zorgt dit voor een overgangszone tussen plein en woningentrees.

De onderdoorgang zorgt voor een natuurlijke doorstroom, één van de kenmerken van het plan van UN studio. Op deze plaats is de overgang van privé naar openbaar, en hier is de hoofdentree met ontmoetingsruimte gesitueerd.

In de beeldpresentatie is te zien welke architectuur ons aanspreekt: natuurlijk, groen en eigentijds. Waarschijnlijk gaan we kiezen voor een houten gevelbekleding; tijdens het ontwerpproces gaan we dit samen met de architect verder ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat het gebouw één geheel vormt, maar dat de woningen ook individueel herkenbaar zijn. Dat ontstaat eigenlijk al vanzelf doordat iedereen zijn persoonlijke wensen mee kan geven.

Verder vinden we het belangrijk dat ons woonproject is afgestemd op de omringende bebouwing. Tijdens de verschillende centrale ontwerpsessies hebben we gemerkt dat veel bewoners kiezen voor houten gevelbekleding en eigentijdse vormgeving, zeker in de zone waar wij onderdeel van zijn. Dit komt dus heel erg overeen met wat wij voor ogen hebben.

Hoofdopzet project

  • De eerste verdieping van dit levensloopbestendige project is bereikbaar via lift en galerij. De galerij ligt niet aan de buitenzijde vanwege verstoring van deze privé zijde van het gebouw. Aan binnenzijde zorgt de galerij voor levendigheid en ontmoeting.

  • De woningen als ‘blokken’ aan elkaar schakelen bleek niet logisch te zijn vanwege de inkijk in elkaars tuinen. 

  • Door de woningscheidende wanden midden in de blokken te plaatsen krijgt iedere woning veel privacy in de tuin én een groot ruimtelijke beleving.

  • Alle appartementen hebben optimaal uitzicht en bezonning.

  • Aan de zuidzijde - ter plaatse van de onderdoorgang - komen de hoofdentree en gemeenschappelijke ruimten.